on-line с 20.02.06

Арт-блог

01.10.2018, 09:00

Октябрь-2018

Почався жовтень Ну, ось і жовтень туманіє, Мов молоком залите все. На сході сонце рожевіє, Сюрпризи осінь нам несе У жовтім листі і в тумані, В холодній і важкій росі… Повсюди квіти полум’яні Пишаються в п’янкій красі. Та листячко в садку рідіє Летить додолу із гілля. Травичка де-не-де рудіє, У жовтім килимі земля… І буде дощик йти частіше Прийдуть на землю холоди… І стане сіро та сумніше, Що хоч із дому не ходи… Але ще будуть й дні погожі, І сонечко пошле тепло. Та дні тепер на миті схожі — Лиш встало сонце та й лягло… А ночі довгі, горобині Постукають до нас в вікно… Та це ще буде, а от нині Ще тепло й гарно все одно. Хоч жовтень вже і на порозі, Земля ще радістю цвіте. Простує осінь по дорозі, Сміється листя золоте… Надія Красоткіна

Случайное фото

Голосование

Что для вас служит основным источником информации по истории?

Система Orphus

Locations of visitors to this page

Start visitors - 21.03.2009
free countersКалендарь событий

1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Новости региона

22.10.2018, 16:02

В Херсоне южнокорейские художники презентую свои работы и сыграют на старинных инструментах

23 октября в выставочном зале ХОО НСХУ откроется выставка ...
22.10.2018, 15:56

В ноябре в Херсоне стартует литературный конкурс имени Николая Братана

Управление культуры Херсонского городского совета и Херсонская централизованная ...
22.10.2018, 15:46

Херсон боротиметься за статус молодіжної столиці України

> Новости региона > Херсонські дітлахи отримають всеукраїнську премію?
Все новости

09.01.2018 16:36

Херсонські дітлахи отримають всеукраїнську премію?

У бе­рез­ні 2018 ро­ку Все­ук­ра­їнсь­ка пре­мія «Ди­во-Ди­ти­на» бу­де свят­ку­ва­ти свій 10-річ­ний юві­лей та на­го­род­жу­ва­ти­ме найоб­да­ро­ва­ні­ших та най­та­ла­но­ви­ті­ших ді­тей Ук­ра­їни. Про це йдеть­ся на офі­цій­но­му сай­ті пре­мії «Ди­во-Ди­ти­на».

До учас­ті зап­ро­шу­ють­ся ді­ти з усі­єї кра­їни ві­ком від 4 до 13 ро­ків. Пре­мія має кіль­ка но­мі­на­цій: «Най­ро­зум­ні­ша ди­ти­на»; «Най­твор­ча ди­ти­на»; «Най­спор­тивні­ша ди­ти­на»; «Най­ди­во­виж­ні­ша ди­ти­на»; «Най­ге­ро­їч­ні­ша ди­ти­на». Вру­ча­єть­ся во­на на ос­но­ві ек­спертної оцін­ки та за вста­нов­ле­ни­ми но­мі­на­ці­ями тим ді­тям, які ма­ють до­сяг­нення у на­уці, спор­ті, мис­тец­тві; уні­каль­ні ро­зу­мо­ві або фі­зич­ні здіб­ності; ді­тям-ря­тів­ни­кам.

Що­річ­но у пре­мії бе­руть участь близь­ко 3000 та­ла­но­ви­тих та об­да­ро­ва­них ді­тей із усіх об­ластей Ук­ра­їни.

Пре­мія «Ди­во-Ди­ти­на» про­хо­дить за під­трим­ки Ка­бі­не­ту Мі­ніс­трів Ук­ра­їни, Ки­ївсь­кої місь­кої дер­жавної ад­мі­ніс­тра­ції, Мі­ніс­терс­тва куль­ту­ри Ук­ра­їни, Мі­ніс­терс­тва ос­ві­ти і на­уки Ук­ра­їни, Мі­ніс­терс­тва мо­ло­ді та спор­ту Ук­ра­їни, Мі­ніс­терс­тва со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки Ук­ра­їни, Дер­жавної служ­би Ук­ра­їни з над­зви­чай­них си­ту­ацій, Дер­жавно­го ко­мі­те­ту те­ле­ба­чен­ня і ра­ді­омов­лення Ук­ра­їни та об­ласних дер­жавних ад­мі­ніс­тра­цій.

Цього­річ де­ся­та юві­лей­на пре­мія уро­чис­то від­бу­деть­ся за учас­тю су­пер­зі­рок та най­ві­до­мі­ших пред­став­ни­ків мис­тец­тва, на­уки та спор­ту, які бу­дуть у якос­ті чле­нів жу­рі та на­го­род­жу­ючих. Та­кож бу­дуть збіль­ше­ні гро­шо­ві пре­мії та по­да­рун­ки для фі­на­ліс­тів та пе­ре­мож­ців.

Пе­ре­лік не­об­хідних для по­да­чі до­ку­мен­тів: ко­пія сві­доц­тва про на­род­ження ди­ти­ни; ан­ке­та учас­ни­ка (мож­на за­ван­та­жи­ти на сай­ті ор­га­ні­за­то­рів); до­ку­мен­ти, що під­тверджу­ють до­сяг­нення ди­ти­ни (дип­ло­ми, гра­мо­ти, сер­ти­фі­ка­ти, фо­то, ві­део, стат­ті та ін­ше). За­яки прий­ма­ють­ся до 20 бе­рез­ня 2018 ро­ку.

З більш де­таль­ною ін­форма­ці­єю мож­на оз­найоми­ти­ся на сай­ті премії www.divo-dutuna.com, про­чи­тав­ши по­ло­жен­ня про про­ве­ден­ня пре­мії або за те­ле­фо­ном (044) 490-92-63.

Джерело інформації

Напишите свой комментарий

Введите число, которое Вы видите справа
Если Вам не видно изображения с числом - измените настройки браузера так, чтобы отображались картинки и перезагрузите страницу.